Γκαῖτε, «Ὁ ἄνθρωπος...»

Ὁ ἄνθρωπος -τοῦτος
ὁ μικρός τρελλόκοσμος…

Γκαῖτε

Ἑρρῖκος Ἴψεν, Ἡ ἀγριόπαπιαΔιορθώσεις, Ἀθήνα, 2017, σελ. 7.