Διονύσιος Θρᾷξ, «Γραμματικὴ Τέχνη» - ἐπιμέλεια Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

διονύσιος-θραξ-γραμματική-τέχνη-διορθώσεις

   

    Ἡ Γραμματικὴ Τέχνη τοῦ Διονυσίου Θρᾳκός, ἡ πρώτη συστηματικὴ γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, ἀποτελεῖ κανονιστικὸ πρότυπο γιὰ ὅλες τὶς μετέπειτα γραμματικὲς τῶν ἐθνικῶν, εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν καὶ μεταφράστηκε πρώιμα κατὰ τοὺς χριστιανικοὺς χρόνους στ’ Ἀρμένικα καὶ τὰ Συριακά. Περαιτέρω ὑπῆρξε ἀντικείμενο ἐμβριθοῦς σχολιασμοῦ καθόλη τὴ Βυζαντικὴ περίοδο. Γιὰ δεκατρεῖς περίπου αἰῶνες παρέμεινε τὸ κατ’ ἐξοχὴν ἔργο ἀναφορᾶς τοῦ συγκεκριμένου ἐπιστημονικοῦ πεδίου.

    Τὸ πρωτότυπο ἐπιμελήθηκε ὁ Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος. Τὸ ἀρχαῖο κείμενο, μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἐπιμέλειας, καθίσταται ἀναγνώσιμο κ’ εὔκολα προσβάσιμο. Τὸ δὲ σχῆμα καθιστᾷ τὸ βιβλίο χρηστικώτατο ἐγχειρίδιο γιὰ κάθ’ ἐνδιαφερόμενο.

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ’ τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.