Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος, «Σπουδὴ στὴν Πάροδο τῶν Περσῶν τοῦ Αἰσχύλου»

αἰσχύλος-πέρσες-πάροδος-παπαδημητρόπουλος-διορθώσεις

Δὲν τὰ πετύχαμε μεῖς αὐτά,
ἀλλὰ ἥρωες καὶ θεοί
ζήλεψαν, ἕ ν α ς
κι Ἀσία
κ’ Εὐρώπη
νὰ βασιλεύῃ,
ὄντας ἀ ν ό σ ι ο ς μάλιστα…
κι ἀ λ α ζ ό ν α ς…

[Ἀπὸ λόγο τοῦ Θεμιστοκλῆ μετὰ τὴ νίκη στὴ Σαλαμῖνα· Ἡροδότου Ἰστορίη, Η΄, 109,3.]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Βιβλιογραφία-Συντμήσεις i

Γενικὲς σημειώσεις v

Γιατί Αισχύλο  σ ή μ ε ρ α;.. ix

Βίος τοῦ Αἰσχύλου xv

Κατάλογος δραμάτων Αἰσχύλου xxiii

Εἰσαγωγή 5

Ὑπόθεση δράματος 11

Πάροδος 17

Ἔτυμα κυρίων ὀνομάτων 29

Χάρτης Περσικῆς Αὐτοκρατορίας 31

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ' τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.