Μαρία Πυρουνάκη-Λιωνῆ, «Σταθμοί...»

Σταθμοί οἱ ἀγάπες·
καύσιμα τὰ αἰσθήματα.

Μαρία Πυρουνάκη-Λιωνῆ

Διορθώσεις, τ. 42, σελ. 1601.