Σολομών, «Ἐὰν μή ἔχῃς...»

Ἐὰν [] μὴ ἔχῃς πόθεν ἀποτίσῃς,
λήψονται τὸ στρῶμα
τὸ ὑπὸ τὰς πλευράς σου.

Σολομών.

Παλαιὰ Διαθήκη, Παροιμίαι Σολομῶντος ΚΒ΄ 27.