Τίτος Πατρίκιος, «Πόσα...»

Πόσα ποὺ πρὶν δὲν καταλάβαινες,

τ ώ ρ α

ἀποκαλύπτουν τὸ πραγματικὸ νόημά τους!

Μὰ τί καινούργιος κίνδυνος αὐτή σου ἡ  ὡ ρ ί μ α ν σ η·

μπορεῖ καὶ νὰ σὲ ἐπαναπαύσῃ στὴ θέα τῶν συντελεσμένων.

Θὰ κατορθώσῃς ἄραγε ποτὲ τὰ πράγματα νὰ δῇς

τὴν ἴδια τὴ στιγμὴ τῆς σύλληψής τους

καὶ νὰ προειδοποιῇς –

ἔστω καὶ μ’ ἄναρθρες κραυγές,

σὰν τὸ σκυλί, πού, πρὶν ἀπ’ τὸ σεισμό,

ἀκούει τοὺς μυστικοὺς τριγμοὺς τῆς γῆς

κι  ο ὐ ρ λ ι ά ζ ε ι;..

Τίτος Πατρίκιος

Μαθητεία 1952 – 1962, ἐκδ. Πρίσμα, Ἀθ. 1978.

μαγκρίττ-αόρατος-κόσμος-διορθώσεις[Ρενὲ Μαγκρίττ. Ἀόρατος κόσμος. 1954.]