Τί εἶναι οἱ Διορθώσεις καὶ τὶ ἐπιδιώκουν;

    Μηνιαῖο περιοδικὸ οὐσίας, μὲ πολιτικὴ ἀνάλυση τῆς ἑλληνικῆς, εὐρωπαϊκῆς, καὶ παγκόσμιας – κατὰ τὸ δυνατόν –, πραγματικότητας, ἀπόλυτα ἀνεξάρτητη ἀπὸ ἰδεολογικὲς ἀγκυλώσεις, κομματικὲς δεσμεύσεις καὶ ὁποιεσδήποτε σκοπιμότητες, ποὺ ἔχει ὅλως ἄλλη ὀπτική. Γι’ αὐτὸ κ’ εἶναι πάντα ἄρρηκτα συνδεδεμένο μὲ τὴν Ἑλληνική, κυρίως Ποίηση, λόγια καὶ Δημοτική, τὸ Στοχασμό, τὶς Παροιμίες, τὴ χριστιανικὴ Γραφὴ καὶ τὴ θύραθεν παιδεία, δηλαδὴ τήν, ἐκ τῶν πραγμάτων  π α γ κ ό σ μ ι α,  Ἑλληνικὴ Γραμματεία…

    Περιέχει ἀκόμα Ποίηση καὶ Πεζογραφία σημερνή: Τὰ Διανθίσματα καὶ τὰ Διηγήματα, ποὺ δημοσιεύτηκαν κ’ ἐξακολουθοῦν νὰ δημοσιεύωνται, ἐκδεδομένα ἢ ἰδιόγραφα.

    Τέλος, τὰ ἐνΔοσκοπικά, τὶς ἀντιΔράσεις, τ’ Διόρθωτα, καὶ τὴν Ἀλληλογραφία, στῆλες μὲ ζωντανὲς κρίσεις καὶ σχόλια, ποὺ ἀφοροῦν ὄχι μόνο τοὺς φίλους, τοὺς συνδρομητές, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀναγνῶστες, γιὰ τὴν ἀδιόρθωτη ἑλληνική, εὐρωπαϊκὴ καὶ παγκόσμια πνευματικὴ καὶ πολιτικὴ πραγματικότητα, οἰκονομία, κοινωνία καὶ ἀγορὰ συνολικά, καλῶντας συνάμα μονίμως σὲ διάλογο.

    Οἱ πίνακες τῆς Φλώρας Κ. Μάστρακα, κοσμοῦν τὰ ἐξώφυλλα τοῦ περιοδικοῦ, μὲ σταθερό «κασσέ», πενήντα δύο σελίδων, ἀλλὰ πάντα ἀπροσδόκητο περιεχόμενο.

*

    Οἱ Διορθώσεις δὲν ἔχουν «συντακτικὴ ἐπιτροπή» ἢ ἄλλο γραφειοκρατικὸ σχῆμα. Ἔχουν μόνο ὑπεύθυνο, τὸν Κώστα Μάστρακα. Ὁ Κ.Μ. ἄσκησε μιὰν ἰδιότυπη δικηγορία στὴν Ἀθήνα, ποὺ τὴ χαρακτήριζε ὀξύτατη ἐμμονὴ στὴν οὐσία χωρίς, ὡστόσο, καμμιὰ παρέκκλιση ἀπὸ τοὺς νόμους καὶ τοὺς δικονομικοὺς κανόνες, ὀργανώνοντας καὶ διατηρῶντας, στὴ Σόλωνος 54, ἕνα πρότυπο δικηγορικὸ γραφεῖο ἀπόλυτα ἰσότιμης νομικῆς καὶ οἰκονομικῆς συνεργασίας μὲ τοὺς νεώτερους, συνεργάτες του.

    Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Δικηγορίας του, δημιούργησε τὶς Διορθώσεις, ἀνοίγοντας βῆμα ἐντελῶς ἐλεύθερο σ’ ὅλους ὅσοι ἀγορεύειν ἐπὶ τῆς οὐσίας βούλονται. Ἐπὶ τῆς οὐσίας κι ὄχι πρὸς τὸ θεαθῆναι ἢ τὸ δημοσιευθῆναι! Δὲν γίνονται καταχωρίσεις ἐδῶ. Καμμιά δημόσια σχέση κανενός, κανένα «ὄνομα», καμμιά ἰδιότητα, ὅσο βαρύγδουπη κι ἂν εἶναι, δὲν ὠφελεῖ σὲ τίποτα, παρὰ μόνο ἡ  ο ὐ σ ί α.

    Συμπαραστάτες πολύτιμοι, ἐκτὸς ἀπ’ τὸν ἐκδότη, εἶναι ὁ συνοδοιπόρος, ἐπὶ δέκα ἑπτὰ χρόνια, στὴ δικηγορία Βασίλης Ι. Παριανός καὶ μιὰ συνεχῶς διευρυνόμενη ὁμάδα ἀπὸ νέους κι ὥριμους, ἐπώνυμους κι ἀνώνυμους – ἀκόμα – ἐργάτες τῶν γραμμάτων, ποὺ φιλοδοξοῦν, νὰ μείνουν οἱ Διορθώσεις αὐτὸ ποὺ ἤδη ἔ γ ι ν α ν  μέχρι σήμερα: ἡ μηνιαία πνευματικὴ ἀνάσα, διαρκῶς περισσοτέρων.

    Ἤδη, χάρις στὴ συνεχῆ, πολύμηνη ἰδιάζουσα, ἐπίμονη προσπάθεια τοῦ ὑπεύθυνου ὅλων τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, ἀπέκτησαν τὴ δική τους  ἱστοσελίδαwww.diorthoseis.gr, μὲ τὴν ὁποία ἔχετε στὴ διάθεσή σας: α) τοὺς πίνακες τῶν ἐξωφύλλων, στὴν τρισδιάστατη πινακοθήκη τῆς Φλώρας Μάστρακα, β) τὰ περιεχόμενα κάθε τεύχους καὶ γ) πλήρεις, ὅλες τὶς πάνω ἀπὸ 1500 σελίδες, μὲ τὰ κείμενα τοῦ περιοδικοῦ σὲ ἠλεκτρονικὴ ἀπεικόνιση, πιστὴ τῆς ἔντυπης μορφῆς. Μπορεῖτε, λοιπόν, νὰ μᾶς βρῆτε καὶ στὸ facebook, google+, twitter, pinterest, youtube, soundcloud.

τί-είναι-διορθώσεις-43