Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Γενεαλογία τῆς πολιτικῆς», ἀπὸ τούς «Ἐμπόρους τῶν ἐθνῶν»

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης:

Γενεαλογία τῆς πολιτικῆς

Ἀπ’ τοὺς Ἐμπόρους τῶν ἐθνῶν

 

    Ἡ ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν. Ἡ πενία ἔτεκεν τὴν πείναν. Ἡ πεῖνα παρήγαγε τὴν ὄρεξιν. Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τὴν αὐθαιρεσίαν. Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τὴν ληστείαν. Ἡ ληστεία ἐγέννησε τὴν πολιτικήν. Ἰδού ἡ αὐθεντικὴ καταγωγὴ τοῦ τέρατος τούτου…

έσσερ-δράκος-διορθώσεις

[Μ. Ἔσσερ. Δράκος. 1952.]