Ἀνακοίνωση: Thomas William Rhys Davids, «Πρώιμος Βουδδισμός» -μτφ: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐπιμέλεια: Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας

Thomas William Rhys Davids:

Πρώιμος Βουδδισμός

εἰσαγωγή-μτφ-ὑποσημειώσεις:

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

ἐπιμέλεια:

Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας

 

    Ἡ μελέτη, μὲ τὸ εὐσύνοπτο, ἁπλό της ὕφος, καθίσταται χρηστικώτατη εἰσαγωγὴ στὴν ἱστορικὴ μορφὴ τοῦ Βούδδα καὶ τὴν ἀπαρχὴ τῆς διδασκαλίας. Ὁ συγγραφέας, ἀπ’ τοὺς πρώτους μεταφραστὲς τῶν βουδδιστικῶν γραφῶν, ἐξετάζει τὶς ἱστορικὲς συνθῆκες, παρουσιάζοντας «πραγματιστικά» τὸ θρησκειολογικὸ φαινομένο.

Ἀπ’ τὸ βιβλίο:

    <Εἶπε ὁ Γκοτάμα (τὸ ἐπίθετο τοῦ Βούδδα στὴν τότε δημώδη γλῶσσα) κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἀφυπνίσεώς του:> Πῶς ὅλα ἔχουν μιὰν αἰτία καὶ πῶς τραβοῦν στὴν ἀνυπαρξία. Τότε, οἱ ἀμφιβολίες του κάμφθηκαν καὶ στάθηκε ἀμετακίνητος βάζοντας κάτω τοὺς στρατοὺς τοῦ πονηροῦ πνεύματος, καθὼς ὁ ἥλιος γέμιζε μὲ φῶς τὶς σκοτεινιὲς τ’ οὐρανοῦ.

Σελ. 51.

   Σύντομα στὰ συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεῖα!

tw-rhys-davids-early-buddhism