Ἀχιλλεὺς Τζάρτζανος, «Γραμματικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης»

τζάρτζανος-γραμματική-διορθώσεις

Ἡ σχολικὴ Γραμματικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης τοῦ φιλόλογου Ἀχιλλέως Τζαρτζάνου (1873-1946) ποὺ πρωτοεκδόθηκε τὸ 1931. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Φθογγολογικόν 5

Κεφάλαιον Α΄ Φθόγγοι καὶ Γράμματα 5

Κεφάλαιον Β΄ Φθογγικὰ πάθη 14

Τυπολογικόν 24

Κεφάλαιον Γ΄ Γενικοὶ γραμματικοῖ ὅροι 24

Κεφάλαιον Δ΄ Ὀνόματα ούσιαστικά 26

Κεφάλαιον Ε΄ Τὰ ἐπίθετα 54

Κεφάλαιον Στ΄ Ἀντωνυμίαι 73

Κεφάλαιον Ζ΄ Ἀριθμητικά 82

Κεφάλαιον Η΄ Ρήματα 85

Κεφάλαιον Θ΄ Ἄκλιτα Μέρη τοῦ Λόγου 146

Ἐτυμολογικόν 148

Κεφάλαιον Ι΄ 148

Κατάλογος ἀνωμάλων ρημάτων 167