Ἑρρῖκος Ἴψεν, «Κατιλίνας» - μτφ, ὑπ., πρόλογος-ἐπίλογος: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐπιμέλεια: Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας

ερρίκος-ίψεν-κατιλίνας-διορθώσεις

Ἐ δ ῶ, μοῦ λές;! Ἐ δ ῶ, στὴν ἄθλια τούτη Ρώμη

ποὺ νοιώθεις μοναχὰ δουλεία καὶ καταπίεση;..

Ὦ Λεύκιε, εἶσαι σὰν αὐτοὺς ποὺ δέν κοκκινίζουνε

ὅταν τῆς Ρώμης τὸ παρελθὸν θυμοῦνται;!

Ποιοί διοικοῦσαν τότε;.. Ποιοί σήμερα;..

Τότε, γένος ἡρώων – τώρα,.. ὄχλος,

σκλάβοι σ κ λ ά β ω ν…

Πράξη πρώτη, σελ. 57

    Πρωτομεταφράζεται στὰ Ἑλληνικὰ καὶ κυκλοφορεῖ στὶς Διορθώσεις, τὸ πρῶτο ἔργο τοῦ Νορβηγοῦ δραματουργοῦ ἀπὸ τὸ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλο σ’ ἐπιμέλεια Κωνσταντίνου Μ. Μάστρακα.

ίψεν-σήμα-δαμιανός-καλαμίτσης-διορθώσεις

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ’ τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.