Ἑρρῖκος Ἴψεν, «Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ» - μτφ, ὑπ., πρόλογος-ἐπίλογος: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐπιμέλεια: Κωνσταντῖνος Μ. Μάστρακας

ερρίκος-ίψεν-τάφος-πολεμιστή-διορθώσεις

Ὤ, πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ βλέπῃ

καὶ ν’ ἀκούῃ τὰ πάντα μόνο μὲ τὶς ἔξω αἰσθήσεις ;..

∆ὲν ἔχει μάτια – ἀφτιὰ ἡ ψυχὴ ἡ ἐσώτατη

ποὺ μ’ ἐκεῖνα βλέπει – ἀκούει σωστά;..

Ἀλήθεια, καταλαβαίνω μὲ τοῦ σώ ματος τὰ μάτια

τὸ πλούσιο χρῶμα τοῦ τριαντάφυλλου·

ἀλλὰ μὲ τῆς ψυχ ῆς τὸ βλέμμα βλέπω μέσα

ὑπέροχο ξωτικὸ μὲ τὰ φτερὰ μιᾶς πεταλοῦδας…

ποὺ κρύβεται πίσω ἀπ’ τὰ κόκκινα τὰ φῦλλα

καὶ τραγουδάει μιὰ δύναμη, οὐράνια καὶ μυστική,

δίνοντας στὸ λουλούδι τὸ ἄρωμα καὶ τὴ λάμψη του !

Πράξη πρώτη, σελ. 39

    Πρωτομεταφράζεται στὰ Ἑλληνικὰ καὶ κυκλοφορεῖ στὶς Διορθώσεις, τὸ δεύτερο ἔργο τοῦ Νορβηγοῦ δραματουργοῦ ἀπὸ τὸ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλο σ’ ἐπιμέλεια Κωνσταντίνου Μ. Μάστρακα.

ίψεν-σήμα-δαμιανός-καλαμίτσης-διορθώσεις

Στοιχειοθεσία μὲ τὴ μηχανὴ XeLaTeX ἀπ’ τὸ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλο.