Ἡράκλειτος, «Ὀρφνή...»

Σολομών, «Ἐὰν μή ἔχῃς...»

Ἐὰν [] μὴ ἔχῃς πόθεν ἀποτίσῃς,
λήψονται τὸ στρῶμα
τὸ ὑπὸ τὰς πλευράς σου.

Σολομών.

Παλαιὰ Διαθήκη, Παροιμίαι Σολομῶντος ΚΒ΄ 27. 

Ἡσίοδος, «Ἔργον...»

Γκαῖτε, «Ὁ ἄνθρωπος...»

Ὁ ἄνθρωπος -τοῦτος
ὁ μικρός τρελλόκοσμος…

Γκαῖτε

Ἑρρῖκος Ἴψεν, Ἡ ἀγριόπαπιαΔιορθώσεις, Ἀθήνα, 2017, σελ. 7.

Νῖκος Γ. Μουρτζοῦχος, «Αὐτὸν ποὺ δέν πληρώθηκες...»